ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:
Verify code:     
                        8765

คู่มือการใช้งาน
- คำแนะนำ

จำนวนผู้เข้าใช้
ทั้งหมด0494003


หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์
(Online Thai Subject Headings)

     คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้จัดทำคู่มือกำหนดหัวเรื่องสำหรับการลงรายการหนังสือภาษาไทยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528 โดยเริ่มต้นจากความร่วมมือของคณะทำงานฯ แต่ละสมัย ในการรวบรวมจัดพิมพ์รายการหัวเรื่องเป็นรูปเล่มและได้พัฒนามาเป็นระบบฐานข้อมูลโดยเริ่มต้นจากการใช้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูป CDS/ISIS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบ Stand Alone และในปี พ.ศ. 2550 คณะทำงานฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์เพื่อให้บริการจัดเก็บและสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้จากที่ต่างๆ ข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐานการลงรายการแบบ MARC21 มีความทันสมัยตลอดเวลา และสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
     ปัจจุบันฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในแหล่งหัวเรื่องที่ใช้ในการลงรายการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบรรณานุกรมระหว่างห้องสมุด หรือ “Subject Heading and Term Source Codes” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศ TECHNICAL NOTICE (July 28, 2020) ของ Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress (https://www.loc.gov/marc/relators/tn200728src.html) โดยได้รับรหัส “tshd” (Thai Subject Heading Database) สำหรับใช้ระบุใน |2 ต่อท้ายหัวเรื่องใน tag 6XX ที่มี 2nd indicator เป็น 7 เพื่อเป็นการอ้างอิงว่ามีการใช้หัวเรื่องจากฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ ของคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ผู้สนใจใช้ฐานข้อมูลนี้
สามารถเข้าใช้ระบบด้วย

Username:  visitor
Password: 123
© สงวนลิขสิทธิ์ คณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา